RELACJE INWESTORSKIE - OGŁOSZENIA

Firma Spółki: TARRAYA Spółka Akcyjna
Siedziba: 60-263 Poznań, ul. Głogowska 108/6
Kapitał akcyjny: 100.000 zł wpłacony w całości
KRS 0000462364
NIP 779-24-13-660
REGON 302434182
Sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Ogłoszenie z dnia 5.05.2020 - Zwołanie WZA

Zarząd zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się 29 czerwca 2020r. o godz. 10.00 w kancelarii notarialnej Wojciecha Kwarcińskiego przy ul. Mickiewicza 18/3. Przewidywany porządek obrad:

  • Otwarcie obrad;
  • Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
  • Przyjęcie porządku obrad;
  • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019;
  • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019;
  • Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019;
  • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku;
  • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku;
  • Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.