RELACJE INWESTORSKIE - OGŁOSZENIA

Firma Spółki: TARRAYA Spółka Akcyjna
Siedziba: 60-263 Poznań, ul. Głogowska 108/6
Kapitał akcyjny: 100.000 zł wpłacony w całości
KRS 0000462364
NIP 779-24-13-660
REGON 302434182
Sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Ogłoszenie z dnia 30.09.2020 r. - WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, TARRAYA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 01.02.2021 r. w siedzibie Spółki: ul. Glogowska 108/6, 60-263 Poznań, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu: 618824350