RELACJE INWESTORSKIE - OGŁOSZENIA

Firma Spółki: TARRAYA Spółka Akcyjna
Siedziba: 60-263 Poznań, ul. Głogowska 108/6
Kapitał akcyjny: 100.000 zł wpłacony w całości
KRS 0000462364
NIP 779-24-13-660
REGON 302434182
Sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Ogłoszenie z dnia 31.08.2020 r. - Zwołanie WZA

Zarząd zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się 30 września 2020 r. o godz. 13.00 w kancelarii notarialnej Wojciecha Kwarcińskiego przy ul. Mickiewicza 18/3 w Poznaniu. Przewidywany porządek obrad:
 • Otwarcie obrad;
 • Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 • Przyjęcie porządku obrad;
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019;
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019;
 • Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku;
 • Podjęcie uchwały o zmianie brzmienia statutu;
 • statutu Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku;
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku;
 • Podjęcie uchwały o odwołaniu członka rady nadzorczej;
 • Podjęcie uchwały o wyborze Domu Maklerskiego Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki;
 • Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.